Biuletyn Informacji Publicznej


PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA NR 384 "Tajemniczy Ogród" w WARSZAWIE

2016 - 2020

Edukacja kulturalna zawiera w sobie zarówno wiedzę z dziedziny pedagogiki, wychowania, edukacji, jak i kultury. Ma ona za zadanie nie tylko nauczanie w zakresie kompetencji kulturowych, przekazywanie informacji i wywieranie wpływów odnośnie określonych zachowań uznanych za zgodne z kanonem kulturowym, ale przede wszystkim tworzenie warunków do rozwijania uczestnictwa w kulturze w postaci, aktywności twórczej poprzez zwiększanie oferty kulturalnej i artystycznej, jak również wprowadzanie i poszerzanie działań z obszaru edukacji w instytucjach i podmiotach kultury.
Najnowsze rozumienie edukacji kulturalnej podkreśla możliwość aktywnego uczestnictwa dzieci w kulturze oraz ich samodzielnego i twórczego działania artystycznego już na poziomie edukacji przedszkolnej.

Program Edukacji Kulturalnej jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego ze szczególnym uwzględnieniem punktów:
- Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
- Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i tańce.
- Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
Jak również koreluje z przedszkolnym Programem Wychowawczym i Profilaktycznym oraz przedszkolnym zestawem programów nauczania.
Chęć zaznajomienia dzieci z różnymi dziedzinami działalności twórczej to najważniejsze argumenty wskazujące na konieczność opracowania programu edukacji kulturalnej wspierającego rozwój dziecka.

Program Edukacji Kulturalnej powstał z myślą o potrzebach dzieci w wieku 3-7 lat Przedszkola Nr 384 "Tajemniczy Ogród" w Warszawie.                                                                        
Zgodnie z założeniami, najważniejszymi zadaniem, jakie ma on do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego jest, rozwijanie uzdolnień, umiejętności               i zainteresowań wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.

Program może być modyfikowany do potrzeb i możliwości dzieci.

Program ten można realizować w naszej placówce, ponieważ mamy możliwość korzystania z zaplecza artystycznego i udziału w imprezach kulturalnych, posiadamy też odpowiednią bazę dydaktyczną, którą stanowi dobre wyposażenie, odpowiednie do zajęć artystycznych i potrzeb dziecka.

Główne cele edukacji kulturalnej:
• podnoszenie kompetencji kulturalnych dzieci i rozszerzenie ich uczestnictwa w życiu kulturalnym Warszawy;
• kształcenie wartości moralnych i społecznych;
• zwiększenie roli kultury w procesie edukacji i przygotowania dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym;
• tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej;
• podnoszenie jakości nowoczesnych metod edukacji kulturalnej;
• przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu;
• idea uczenia się poza przedszkolem;
• kształcenie interkulturalne i wielokulturalne;
• uznanie dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika wychowawczego
integrującego społeczność.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie u dzieci osobowości i pozytywnych wzorców;
• wypełnianie dzieciom wolnego czasu wartościowymi formami;
• wychowanie przez sztukę, kultywowanie tradycji;
• rozbudzanie wrażliwości artystycznej;
• promocja i rozwój talentów, sukcesy wychowanków;
• rozwój i realia zainteresowań, poszerzanie wiedzy i umiejętności;
• wdrażanie dzieci do dbałości i bezpieczeństwo własne oraz innych;
• kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych;
• poznawanie kultury własnego narodu i innych;
• nawiązywanie kontaktów i budowa więzi opartych na zrozumieniu, tolerancji, otwartości;
• integracja uczestników zajęć, integracja środowiska.

Metody pracy:
• oglądowe (ilustracje, plansze, filmy, pokaz),
• słowne (rozmowa, opowiadanie, wiersz, objaśnienie, instrukcja słowna, zagadka),
• aktywizujące (scenki dramowe, inscenizacje, zabawy twórcze, uroczystości, spotkania z artystami, wystawy, konkursy, eksperymenty),
• czynne (zabawy ruchowe, zabawy przy muzyce, rysowanie, tworzenie elementów przestrzennych, warsztaty, wycieczki).

Formy pracy:
• praca indywidualna,
• praca zbiorowa,
• praca w grupie.

Główne zadania programu:
• organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeów.
• wypracowanie modelu współpracy przedszkola z Biblioteką Publiczną dla Dzieci i Młodzieży Nr 2 w zakresie programu edukacji kulturalnej;
• udział w akcjach charytatywnych;
• przygotowanie oferty zajęć dodatkowych z zakresu edukacji kulturalnej (zajęcia plastyczne, muzyczne, itp.);
• udział w uroczystościach przedszkolnych;
• organizowanie warsztatów plastycznych z rodzicami;
• udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” z udziałem rodziców;
• udział w przedstawieniach teatralnych, koncertach
• współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 185 im. ‘UNICEF” (starsze grupy);
• zapoznanie dzieci z kulturą krajów Unii Europejskiej – udział w projekcie unijnym Erasmus + z projektem „ Przedszkolak aktywnym Europejczykiem”
• promowanie przedszkola w zakresie edukacji kulturalnej;
• udział w konkursach organizowanych przez placówki z dzielnicy oraz ogólnowarszawskich;

Odbiorcy programu:
Odbiorcami Programu Edukacji Kulturalnej w przedszkolu są dzieci w wieku 3-6 lat oraz ich rodzice. Program wspomaga rodzinę i przedszkole w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci.

Realizatorzy programu:
Osobami odpowiedzialnymi za realizację Programu Edukacji Kulturalnej są nauczyciele z poszczególnych grup wiekowych i Pani Dyrektor.

Spodziewane efekty realizacji programu:
• Aktywny udział wychowanków przedszkola w życiu kulturalnym stolicy.
• Współpraca przedszkola z organizacjami i instytucjami kultury w dziedzinie
edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
• Zwiększona aktywność artystyczna i społeczna wychowanków przedszkola.
• Zwiększenie i zróżnicowanie ofert w obszarze edukacji kulturalnej.
• Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie – kreowanie właściwych postaw społecznych, umiejętności podejmowania decyzji, współpraca w grupie;
• Upowszechnianie informacji o programach edukacji kulturalnej.

Ewaluacja:
Program Edukacji Kulturalnej będzie na bieżąco podlegał systemowi monitorowania.
Poziom osiąganych przez dzieci umiejętności badany będzie przez nauczycielki poszczególny grup, poprzez bieżące obserwacje w czasie zajęć, wycieczek, zabaw, analizę wytworów dziecięcych (rysunki, karty pracy dostosowane do wieku i możliwości dzieci).
Do przeprowadzenia ewaluacji posłuży również:
– udział dzieci w konkursach z edukacji kulturalnej,
– osiągnięcia wychowanków,
– zapis w dokumentacji przedszkola (dzienniki zajęć, karty wycieczek).

Podmioty współpracujące:
• Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży Nr 2
• Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla
• Szkoła Podstawowa Nr 185 im. UNICEF
• Organizatorzy akcji charytatywnych
• Instytucje Użyteczności Publicznej w najbliższej okolicy,
• Muzeum Narodowe,
• Muzeum Etnograficzne,
• Centrum Promocji Kultury Praga Południe
• Zamek Królewski
• Pałac w Wilanowie
• Stadion Narodowy
• Urząd Dzielnicy,
• Współpraca z animatorami kultury – teatrzyki,
• Współpraca z rodzicami.
 

Finansowanie
Program finansowany w ramach posiadanych środków przedszkola i sponsoringu oraz przy współpracy z Radą Rodziców.