Biuletyn Informacji Publicznej

 

Czynniki ryzyka COVID-19, zarówno u dziecka, jego rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do instytucji.

 Rodzicu!

W celu zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych i personelu, w tym ciągłości pracy placówki, dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe – bez objawów chorobowych.

Niezwykle istotne jest wzmożenie działań ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 przez wszystkich uczestników procesu wychowawczo-opiekuńczego (personelu placówki jak i rodzin jej podopiecznych).

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia!

 -­ Poinformuj dyrektora jeśli u dziecka występują objawy chorobowe. Najczęstsze objawy choroby koronawirusowej (COVID-19) to gorączka (powyżej 37°C), zmęczenie i suchy kaszel, ból mięśni, możliwa jest też utrata węchu i smaku.

 - Każdorazowo przed posłaniem dziecka do placówki zmierz mu temperaturę. Jeśli temperatura będzie podwyższona nie posyłaj dziecka do przedszkola. Skontaktuj się z lekarzem i stosuj do jego zaleceń.

 Poinformuj dyrektora przedszkola.

- Poinformuj jeśli dziecko, bądź ktokolwiek z domowników przechodzi kwarantannę lub jest w izolacji. Nie posyłaj wówczas dziecka do placówki - wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

-Jeśli dziecko choruje na choroby przewlekłe np. astma, cukrzyca, choroby serca– skonsultuj się z lekarzem odnośnie możliwości posłania dziecka do placówki. Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji.

 Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy przenoszenie wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 odbywa się w następujący sposób:

- bezpośredni:

 · rozprzestrzenianie następuje między osobami w bliskiej odległości – zaleca się zachowanie minimum 2 m dystansu od innej osoby.

 · przenoszenie z osoby na osobę zachodzi drogą kropelkową tzn. w sytuacji, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha (podobnie jak przy rozprzestrzenianiu się grypy i innych patogenów oddechowych).

 · kropelki znajdujące się w powietrzu mogą trafić do ust, nosa lub oczu osób znajdujących się w pobliżu lub mogą być wprost wdychane.

- pośredni:

· przez dotknięcie ręką skażonej powierzchni i potarcie, tą samą dłonią ust, nosa lub oczu. Wirus może przetrwać na powierzchniach i przedmiotach od kilku godzin do kilku dni (warunki laboratoryjne), z tym, że czas przetrwania jest dłuższy na powierzchniach gładkich, w niskich temperaturach, a wirus musiałby być przeniesiony przez bezpośrednie dotkniecie skażoną dłonią (rękawiczką, przedmiotem) ust, nosa albo oczu człowieka. Największe ryzyko zakażenia stanowią skupiska ludzkie w szczególności te w których możliwość utrzymania odpowiedniego dystansu i utrzymania odpowiedniej higieny dróg oddechowych i rąk jest utrudnione lub niemożliwe. Opieka nad małoletnimi dziećmi w przedszkolu wymaga zbiorowej odpowiedzialności od wszystkich osób zaangażowanych w pracę placówki jak i rodzin jej podopiecznych! Ludzie w każdym wieku mogą zostać zainfekowani przez nowy koronawirus. Osoby starsze, a także osoby z istniejącymi schorzeniami przewlekłymi (takimi jak astma, cukrzyca, choroby serca, płuc, osoby z obniżoną odpornością) wydają się bardziej podatne ma wystąpienie cięższych objawów choroby. Należy pamiętać, że część osób przechodzi zakażenia koronawirusem Sars-Cov-2 bezobjawowo. Z aktualnie przekazywanych informacji wynika, że częściej bezobjawowo chorują dzieci. Należy jednak pamiętać, że mimo braku widocznych oznak chorobowych, osoba z bezobjawowym przebiegiem zakażenia może zarażać inne osoby u których jej przebieg może być odmienny – od łagodnego po ciężki.

 Rodzicu!

Z uwagi na dobro Twoich rodziców, starszego pokolenia, ogranicz kontakt dziecka z nimi. W czasie epidemii niezwykle istotne jest wzmożone przestrzeganie zasad higieny oraz maksymalne ograniczanie kontaktów z osobami z poza naszego środowiska domowego. Miejscami wymagającymi szczególnej uwagi i ostrożności ze względu na potencjalną możliwość zakażenia się koronawirusem Sars-Cov-2 będą wszelkie pomieszczenia zamknięte, w których ma miejsce pobyt większej liczby obcych sobie osób jak: sklepy, kościoły, transport publiczny, placówki opiekuńcze w tym przedszkola i żłobki.

Dlatego doradzamy wszystkim, którzy mają możliwość zapewnienia opieki dziecku w domu o nie przyprowadzenie dziecka do placówki.

Rodziców którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w domu i zdecydują się na jego przyprowadzenie do przedszkola informujemy:

- Zwróć szczególną uwagę na przestrzeganie podstawowych zasad higieny przez dziecko jak i pozostałych domowników tj. częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na przywitanie, unikanie dotykania twarzy w szczególności oczu, nosa i ust, zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu – prawidłowy sposób postępowania w tym przypadku polega na kichnięciu lub kaszlnięciu w zgięcie łokciowe.

 - Jeżeli dziecko ukończyło 4 rok życia zaopatrz je i w indywidualną osłonę nosa i ust, kiedy przebywa w miejscach publicznych na zewnątrz, dotyczy to również drogi do i z placówki opiekuńczej.

 - Zwróć szczególną uwagę na zabawki i przedmioty, którymi bawi się dziecko. Małe dzieci często przykładają, bądź próbują wkładać przedmioty i zabawki do ust, co może stanowić pośrednią drogę transmisji wirusa. Pamiętaj o dezynfekcji zabawek dziecka. Wyjaśnij dziecku, żeby nie przynosiło zabawek własnych do placówki. Pilnuj zachowania zasad higieny przez dziecko podczas rekreacji na świeżym powietrzu, zabawy ze zwierzętami domowymi, bądź innymi dziećmi.

 - Staraj się ograniczać wszelkie wyjścia dziecka w miejsca publiczne do realizacji niezbędnych życiowo potrzeb. Pamiętaj o zachowaniu dystansu od pozostałych osób, kiedy przebywasz z dzieckiem w miejscach publicznych.

 - Zadbaj o stosowanie dokładnej osłony dróg oddechowych w miejscach publicznych u siebie i pozostałych domowników.

 Rodzicu bądź odpowiedzialny! Najsłabszym ogniwem wszelkich systemów zachowania bezpieczeństwa jest zawsze człowiek. Pamiętaj, że jedynie wspólne i odpowiedzialne działanie zarówno członków personelu placówki jak Was samych może zapewnić ciągłość pracy instytucji i bezpieczny pobyt Waszych dzieci w przedszkolu.