Biuletyn Informacji Publicznej

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawa o Systemie Oświaty, Statucie Przedszkola nr 384 w Warszawie.

Wizja, Misja

Nasze przedszkole to miejsce:

 

Cele i zadania główne:

 1. Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola.
 2. Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i mo?liwościami rozwojowymi.
 4. Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego go świata, na różnych płaszczyznach jego działalności:
  • kształtowanie u dziecka umiejętności odbioru sztuki (rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, rozwijanie umiejętności wyrażania swoich myśli i przeżyć),
  • kształtowanie postawy w obcowaniu z otoczeniem przyrodniczym i społecznym,
  • nabywanie doświadczeń w obcowaniu z kulturą.
 5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
 6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
 7. Stworzenie sprawnego, skutecznego systemu zarządzania placówką.
 8. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.
 9. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku.