Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem danych osobowych podopiecznych, rodziców lub opiekunów prawnych, osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób jest w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) Przedszkole nr 384 „Tajemniczy Ogród”, ul. Meissnera 8b; 03-982 Warszawa (Administrator). Dane kontaktowe Administratora: 22 613 68 00; 502 269 155.

Dane osobowe są wykorzystywane w celach związanych z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Administratora, w szczególności:

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wykonywania przez Administratora działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Odmowa ich podania uniemożliwi wykonywanie tych obowiązków przez naszą placówkę. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne; odmowa ich podania może wiązać się z brakiem możliwości realizacji celów wskazanych powyżej.

W zależności od wskazanej podstawy dane będą przechowywane:

Wycofanie zgody:

Dane mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym strony internetowe Administratora). Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – na zasadach określonych w RODO. Osobom, których dane są wykorzystywane na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, przysługuje także prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD): akorycka@dbfopld.waw.pl

Rozpowszechnianie wizerunku, stanowiącego jedynie szczegół całości (zdjęcia grupowe, zdjęcia / nagrania z wycieczek, zdjęcia / nagrania, gdzie wizerunek osoby nie stanowi głównego lub podstawowego elementu tego ujęcia), nie wymaga zgody (zgodnie z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

 

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA

Państwa dane zostały pozyskane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Administrator będzie
je przetwarzać w zakresie wskazanym w formularzu upoważnienia do odbioru dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia).